LOGO Q_gold.JPGตราสัญลักษณ์รับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และ ISO 15189 เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านคุ้มครองผู้บริโภค(ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) และความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชันสูตรสาธารณสุข ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดว่าห้องปฏิบัติการที่จะได้รับการรับรอง จะต้องดำเนินการตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ ISO 15189 ซึ่งจะมีการตรวจสอบและตรวจประเมิน จนกระทั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง จึงจะสามารถนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้แสดงได้

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นการแสดงประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพและกระบวนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง ส่งผลให้หน่วยงานนั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ

รูปแบบสัญลักษณ์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะนำไปใช้ เป็นรูปสัญลักษณ์คู่ระหว่าง ilac-MRA และสัญลักษณ์อักษร Q
- ขนาด รูปสัญลักษณ์ ilac-MRA และ สัญลักษณ์อักษร Q เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เซนติเมตร ตัวอักษร Q เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร
- สี สัญลักษณ์รับรองอักษร Q เป็นสีดำหรือสีทอง และ สัญลักษณ์ ilac-MRA เป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น

ilacQ_black.gif
xxxx/zz หมายถึงหมายเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งออกโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสามารถใช้สัญลักษณ์ ilac-MRA คู่กับสัญลักษณ์อักษร Q ได้เฉพาะใบรายงานผลการทดสอบเท่านั้น ส่วนเอกสารที่นอกเหนือจากใบรายงานผล ให้ใช้เฉพาะสัญลักษณ์อักษร Q และหมายเลขทะเบียนเท่านั้น โดยต้องได้รับพิจารณาอนุญาตจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช ้

DOWNLOAD.GIF ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์รับรองห้องปฏิบัติการ สีทอง

DOWNLOAD.GIF ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์รับรองห้องปฏิบัติการ สีดำ

flow37.gif